(1)
อามาตมนตรี พ.; ศรีนนท์ ม. ธรรมะเพื่อการพยาบาล : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์. Buddhamagga 2019, 4, 44-53.