(1)
สิริวโร พ.; กิตฺติเมธี พ.; เหล่าพิพัฒนา ไ. .; เฟื่องฟูลอย เ. การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน. Buddhamagga 2020, 5, 1-14.