(1)
คมฺภีรปญฺโญ พ. ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของตัณหาในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาจารวาก. Buddhamagga 2020, 5, 44-53.