(1)
ปุญฺญพฑฺฒโน พ.; โกละกะ ส. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. Buddhamagga 2020, 5, 35-50.