(1)
อุตฺตมธมฺโม พ.; สงวนงาม พ. หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย. Buddhamagga 2020, 5, 79-87.