(1)
แสงมะโน ส.; ธีรวโร พ.; ธรรมบุตร บ.; ไทยมิตร แ.; กุมพล พ. พระพุทธเจ้าชนะมารในปรัชญา 5 กระบวนทัศน์. Buddhamagga 2020, 5, 51-60.