(1)
สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) พ. . การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ. Buddhamagga 2021, 6, 52-63.