(1)
พันธุ์โพธิ์ จ.; หาญชนะ ช. . การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู. Buddhamagga 2021, 6, 42-51.