(1)
กิตติกาญจนโสภณ ธ.; วงศ์สรรค์ ว.; รัญระนา เ. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2:. Buddhamagga 2020, 5, 121-129.