(1)
อคฺคธมฺโม (ณ น่าน) พ. . . ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา. Buddhamagga 2021, 6, 244-257.