(1)
ลาวะลี บ.; พระครูชัยรัตนากร; เมยไธสง ส. .; ผันสว่าง จ.; ทุมอนันต์ อ.; ชมชารี ฉ. . . การพัฒนากิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสมรรถนะจิตใจและทางกายของโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Buddhamagga 2021, 6, 77-86.