(1)
กฤษณะโลม ภ. . วัฏฏะสงสารในพระพุทธศาสนามหายานกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน. Buddhamagga 2021, 6, 87-96.