(1)
แสงแพร จ.; สุวฑฺฒโน พ. หลักธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจต่อภาวะซึมเศร้าในสังคมปัจจุบัน. Buddhamagga 2021, 6, 218-228.