(1)
(ภัทร เสนวรรณกุล) พ. .; จกฺกภทฺโท พ. .; มีซอง ค. .; อาจหาญ แ. . การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป. Buddhamagga 2021, 6, 97-105.