(1)
สุขวฑฺฒโก พ.; ฐิตปุญฺโญ พ.; สุเมธปุญฺโญ พ. .; ประไกร ช. .; ธรรมบุตร บ. .; ไชยศิลป์ ณ. .; สารินทร์ ม. . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล. Buddhamagga 2022, 7, 80-95.