(1)
สิทธิมาลิก ณ. .; สัจจะหฤทัย เ. .; มณีศรี ช. . กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตสาธารณะของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. Buddhamagga 2021, 6, 172-180.