(1)
สิงห์สนธิ ส.; สติวโร พ. วิเคราะห์กุศลกรรมในคัมภีร์วิมานวัตถุ. Buddhamagga 2021, 6, 208-217.