(1)
คุณสํวโร พ.; นรเชฏฺโฐ พ. .; สุขวฑฺฒโน พ. . การพัฒนามนุษย์ในวัชชีปุตตสูตร. Buddhamagga 2021, 6, 140-146.