(1)
วรพงศ์พัชร์ ณ. .; ผกามาศ พ. .; วชิรวงศ์ไพศาล ส. .; ใหญ่ลำยอง จ. . แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบปรับตัวของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่และวิถีถัดไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย. Buddhamagga 2022, 7, 204-218.