(1)
อคฺคธมฺโม (พิมพารัตน์) พ. .; พลเสน ก. . การประยุกต์ใช้หลักอธิปไตยเพื่อพัฒนาผู้บริหารในสังคมไทย. Buddhamagga 2022, 7, 13-21.