(1)
กิตติกาญจนโสภณ ธ. .; ประศิริ ศ. .; ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. . ความต้องการของผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล-อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร. Buddhamagga 2022, 7, 174-180.