(1)
บุญมีชัย ส. .; สอดส่อง . โ. . คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานแผนกการต่างประเทศ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Buddhamagga 2021, 6, 162-171.