(1)
หอมชื่น ก.; กนกกมเลศ ว. .; โพธิธีรโรจน์ เ. . ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง. Buddhamagga 2022, 7, 233-243.