(1)
เสฏฐปุตฺโต (พัตรสิงห์) พ. .; กตธุโร (มุมทอง) พ. .; สะอาดเอี่ยม ธ. . บทบาทของพระครูปริยัติสุทธิวงศ์กับการสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบวิถีพุทธในจังหวัดสุรินทร์. Buddhamagga 2022, 7, 36-50.