(1)
สอดส่อง โ. . การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Buddhamagga 2021, 6, 181-188.