(1)
ประสมพงศ์ พ. .; ทองบ่อ พ. . การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุค 4.0. Buddhamagga 2022, 7, 171-282.