(1)
รังษี ภ. ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา. Buddhamagga 2022, 7, 298-302.