(1)
วุฑฒิชโย . พ. .; อมรทตุโต พ. .; เชี่ยวเวช ก. .; พระครูเกษมอรรถากร. สิทธิสตรีกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย. Buddhamagga 2022, 7, 282-296.