(1)
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์; พระครูสังฆวิสุทธิคุณ; พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์. พรหมวิหาร 4 กับบทบาทและสิทธิสตรี. Buddhamagga 2022, 7, 269-281.