(1)
เรืองโสม ว. . .; บุบผามาลา บ. . การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี. Buddhamagga 2022, 7, 37-51.