(1)
สามิบัติ ป. .; หาญชนะ ช. . คุณภาพการให้บริการสาธารณะของที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. Buddhamagga 2022, 7, 120-132.