(1)
เพ็งพรหม เ. การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหารธรรม. Buddhamagga 2022, 7, 221-228.