(1)
ทองจันทร์ พ. . .; โพธิ์สิงห์ ภ. . บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์. Buddhamagga 2022, 7, 311-323.