(1)
ทองจันทร์ ส. .; ตาแก้ว ร. .; บุญเจือ ก. .; อมฤตวาริน ส. . การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง. Buddhamagga 2022, 7, 236-247.