(1)
หริมเทพาธิป เ.; ตาแก้ว ร. .; มาโนช พ. .; คุณปัญญา ป. . ปัจจัยพลังอำนาจของชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. Buddhamagga 2023, 8, 42-53.