(1)
กมล พ. .; สิทฺธิเมธี พ. . อุดมการณ์และกระบวนการการเสริมสร้างสังคมสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักพุทธธรรมของเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ. Buddhamagga 2023, 8, 87-95.