(1)
กมล พ. .; สุรปญฺโญ พ. การพัฒนาจริยธรรมของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ. Buddhamagga 2023, 8, 105-115.