(1)
ตะวงษา พ. .; บุบผามาลา บ. . การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. Buddhamagga 2022, 7, 118-130.