(1)
ฐานขันแก้ว ป. .; บุบผามาลา บ. . การให้บริการของเทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี. Buddhamagga 2022, 7, 183-196.