(1)
พระครูสาครธรรมประสิทธิ์. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. Buddhamagga 2023, 8, 139-150.