(1)
ทองโชติ จ. .; หาญชนะ ช. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี. Buddhamagga 2023, 8, 243-254.