(1)
(แก่น อคฺควณฺโณ/พุ่มฟัก) พ. โรคระบาดโควิด 19: ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงพุทธบูรณาการบนฐานพุทธธรรม. Buddhamagga 2023, 8, 255-265.