(1)
(สมศักดิ์ เฉื่อยทอง) พ. .; บุญโท ส. .; อโณทัย ส. . การบูรณาการพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ไทยด้านสังคมสงเคราะห์ในสังคมยุคดิจิทัล. Buddhamagga 2023, 8, 277-288.