(1)
อุทโย (เกตุขาว) พ. .; บุญโท ส. .; อโณทัย ส. . รูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคของพุทธทาสภิกขุ. Buddhamagga 2023, 8, 301-312.