(1)
หันมนตรี พ. .; อโณทัย ส. .; สัทธาพงษ์ ก. . ความเป็นเกินจริงของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในสังคมหลังนวยุคมองผ่านพุทธปรัชญา. Buddhamagga 2023, 8, 313-323.