(1)
โชคพรประสาท ก. .; สัทธาพงษ์ ก. .; อโณทัย ส. . การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจในยุคหลังโควิด-19. Buddhamagga 2023, 8, 324-334.