(1)
(สุวภัทร ชินขุนทด) พ. .; อโณทัย ส. .; สัทธาพงษ์ ก. . คุณค่าเชิงสัญวิทยาของความเชื่อการแก้บนของชาวพุทธไทยต่อพระพุทธโสธรตามมุมมองพุทธปรัชญา. Buddhamagga 2023, 8, 75-86.