ไทยปรีชา ล. ศึกษาความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของพยาบาล ในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 12–16, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/177710. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.