อามาตมนตรี พ. วิเคราะห์เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–11, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/177718. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.