หริมเทพาธิป เ. บรรทัดฐานใหม่ของสังคมสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาล: The New Paradigm of the Information Society for Good Governance. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 22–34, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178056. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.